Deprecated: Optional parameter $depth declared before required parameter $output is implicitly treated as a required parameter in /home/bbbnmnl/mentalsports.nl/wp-content/themes/appointment-pro/functions/menu/appoinment_nav_walker.php on line 42
Algemene voorwaarden - MentalSports

Centrum voor dagbesteding

Algemene voorwaarden

AIgemene voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen, trainingen en overige dienstverlening van MentalSports Leeuwarden. Deze worden ter hand gesteld bij aan- ïg van het lidmaatschap en zijn kosteloos beschikbaar op de sportschool.
MentalSports Leeuwarden behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede het sportrooster, openings- en sluitingstijden, contributie en overige tarieven te wijzigen.
De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van MentalSports Leeuwarden gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
Eigen risico en aansprakelijkheid

De sporter traint uitsluitend op eigen risico.
Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van MentalSports Leeuwarden aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door degene die de betreffende zaak het laatst heeft gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokken(en) wordt aangetoond. Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden 1 maand bewaard, waarna het MentalSports Leeuwarden vrijstaat daarmee naar believen te handelen.
De sporter verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een actie tegen MentalSports Leeuwarden tot vergoeding van kosten, schaden en/of interessen als gevolg van enig ongeval of letsel of wegens het in het ongerede geraken van achtergelaten kleding en voorwerpen. MentalSports Leeuwarden is niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van voertuigen of andere vervoersmiddelen van leden als gevolg van het parkeren rondom de sportschool.
MentalSports Leeuwarden is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de sporter of bezoeker.

Lidmaatschap en betaling
Bij het afsluiten van abonnementen, gaat de sporter ermee akkoord dat het maandelijkse contributie bedrag automatisch wordt geïncasseerd. Dit gebeurt aan het einde van de maand. ^
De sporter dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de maandcontributie.
Indien het contributiegeld en/of andere bedragen niet kunnen worden geïncasseerd, wordt € 5,- administratiekosten, per maand, in rekening gebracht.
Indien na herinnering dit bedrag niet binnen 14 dagen na dagtekening is bijgeschreven op de rekening van MentalSports Leeuwarden, dan zal MentalSports Leeuwarden de vordering uit handen geven aan haar incassobureau, dat voor en namens MentalSports Leeuwarden voor de inning zal zorgen. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor de rekening van het lid.
Daarentegen zijn na het verstrijken van de in de eerder genoemde herinnering gestelde termijn bij niet betaling alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen ineens opvorderbaar. In dit soort gevallen behoudt MentalSports Leeuwarden zich het recht voor het betreffende lid het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen.
Afwezigheid van de sporter, door welke oorzaak dan ook, ontheft de sporter niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering van de contributie, tenzij MentalSports Leeuwarden de sporter vooraf van de verplichting heeft ontheven.
MentalSports Leeuwarden behoudt zich het recht voor de maandelijkse contributieprijzen jaarlijks te indexeren.
Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
•Bij opzegging vervalt het huidige lidmaatschap.
•Bij herinschrijving dient opnieuw inschrijfgeld betaald te worden.
Lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Looptijd en opzegging
Het MentalSports Leeuwarden lidmaatschap is geldig voor de op het inschrijfformulier overeengekomen minimale periode en kan na afloop daarvan alleen door opzegging worden beëindigd.
MentalSports Leeuwarden hanteert uitsluitend halfjaar- en jaarcontracten, welke na afloop telkens stilzwijgend met 1 kalendermaand worden verlengd.
De strippenkaart van MentalSports Leeuwarden is 1 jaar geldig vanaf datum uitgifte.
Gedurende het abonnement is wijziging van het abonnement uitsluitend mogelijk indien opgewaardeerd wordt naar een hoger lidmaatschap.
Het lidmaatschap kan alleen eindigen op de laatste dag van de maand, met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren middels een email of middels aangetekend schrijven. U krijgt binnen 5 werkdagen een bevestiging. Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk op non-actief worden gezet in verband met vakanties, korte ziekte, e.d. Vakantie stops zijn al doorberekend in de contributieprijs.
•Lidmaatschappen kunnen alleen tijdelijk op non-actief worden gesteld in geval van ziekte indien de directie van MentalSports Leeuwarden daartoe besluit.
•Wanneer een abonnement tijdelijk wordt stopgezet, zal automatisch de abonnementsduur met eenzelfde periode worden verlengd.

Kleding
MentalSports Leeuwarden bepaalt aan welke eisen de benodigde sportkleding dient te voldoen. Andere sportkleding is niet toegestaan. De sporter zal zelf voor eigen rekening voor aanschaf van die kleding zorgen.
Het dragen van sportkleding is verplicht. Het sporten met ontbloot bovenlichaam is niet toegestaan.
Het dragen van sieraden en piercings is tijdens de sportactiviteiten niet toegestaan. Wanneer deze niet verwijderd kunnen worden, dienen deze te worden afgeplakt.
•Nagels dienen te allen tijden kort geknipt te zijn.

Drank, etenswaren en roken
MentalSports Leeuwarden is een rookvrije sportschool.
In de sportzaal is alleen het gebruik van persoonlijke bidons toegestaan.

Gedrag sporter
De trainer kan zonder opgaaf van redenen personen de toegang weigeren.
Het lid houdt zich aan beslissingen en instructies, gegeven door de directie en/of de trainer die de sportactiviteit begeleidt. Bezoekers/toeschouwers bemoeien zich niet met de (inhoud) van de sportactiviteit.De sporter zorgt ervoor dat hij/zij minimaal 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig is.
In de trainingsruimte wordt niet gevloekt.
De sporter dient na afloop van de sportactiviteit geleende/gehuurde attributen (handschoenen, scheenbeschermers, pads, kussens, etc.) geordend op te ruimen.
Elk handelen, nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van MentalSports Leeuwarden in strijd met één of meer bepalingen van deze voorwaarden, voornoemde reglementen en regels en/of andere handelingen welke de naam en/of de gang van zaken van MentalSports Leeuwarden kunnen benadelen, geeft MentalSports Leeuwarden en/of diens vertegenwoordigers het recht met onmiddellijke ingang het lidmaatschap te beëindigen en de betrokkene(n) de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van inschrijf-/entreegeld of contributie.

Bij bezit, gebruik van of handelen in verboden stimulerende middelen, behoudt MentalSports Leeuwarden het recht om het contract/abonnement per direct te ontbinden, waarbij de toegang voorgoed kan worden ontzegt.

Gebruik Beeldmateriaal
Beeldmateriaal kan gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Als het lid daar bezwaar tegen heeft dient hij dat van tevoren expliciet aan te geven bij de trainer en/of beeldmaker.

Huisdieren
Huisdieren mogen bij MentalSports Leeuwarden niet naar binnen.

Nationale feestdagen en (school) vakanties
Tijdens nationale feestdagen kan de sportschool gesloten zijn. Dit wordt tijdig kenbaar gemaakt. Gedurende de zomervakantie vervallen de sportactiviteiten voor maximaal 3 weken, voorgenoemde periode wordt wel geïncasseerd, daar de stop in onze contributieberekening is meegenomen en doorberekend. De sporter kan geen rechten ontlenen aan restitutie van dit contributiebedrag, welke betrekking heeft op deze periode, tenzij de directie van MentalSports Leeuwarden anders bepaalt.